Lajkonik

Stowarzyszenie „Lajkonik”

Statut

S T A T U T

STOWARZYSZENIA

„LAJKONIK”

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o:

Stowarzyszeniu – należy przez to rozumieć Stowarzyszenie  „LAJKONIK”,

Sekcji Sportowej  –  należy przez to rozumieć Krakowski Klub Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki

Niewidomych i Słabowidzących „LAJKONIK” w odniesieniu do Sekcji Sportowej jako integralnej

jednostki Stowarzyszenia,

Honorowym Przewodniczącym  – należy rozumieć Honorowy Przewodniczący Stowarzyszenia,

Zarządzie  –  należy przez to rozumieć Zarząd Stowarzyszenia,

Statucie   –  należy przez to rozumieć Statut Stowarzyszenia,

Walnym Zebraniu  –  należy przez to rozumieć Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Rozdział II

Nazwa, siedziba, teren działania i forma prawna

§ 2

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie „LAJKONIK”.

2. Powołane Sekcje Sportowe mogą używać nazwy Krakowski Klub Kultury Fizycznej, Sportu

    i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „LAJKONIK” jako integralne jednostki stowarzyszenia.

3.     Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kraków.

4.    Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczypospolita Polska.

5.  Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i prowadzi działalność pożytku publicznego.

Osobowość prawną mogą posiadać Sekcje Sportowe , Filie Stowarzyszenia jako terenowe jednostki

organizacyjne Stowarzyszenia.

6.  Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

§ 3

1.  Stowarzyszenie działa na podstawie następujących aktów prawnych:

    –  ustawy: Prawo o stowarzyszeniach,

    –  ustawy o kulturze fizycznej,

    –  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2.  Stowarzyszenie używa pieczęci, godła, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie

    z obowiązującymi przepisami.

3.  Stowarzyszenie może być członkiem innych organizacji, związków i federacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

Rozdział III

Charakter, cele  i przedmiot działalności

§ 4

  1. Stowarzyszenie  jest dobrowolnym Stowarzyszeniem otwartym dla wszystkich bez względu na pochodzenie, rasę czy wyznanie.

  2. Stowarzyszenie jest Stowarzyszeniem apolitycznym, niezależnym ideowo i organizacyjnie od partii, ruchów i organizacji o charakterze politycznym. Nie można wykorzystywać struktur ani symboli Stowarzyszenia do prowadzenia działalności politycznej.

§ 5

1.  Za główne cele swojego działania Stowarzyszenie uznaje:

    1) rozwój i popularyzacja kultury fizycznej, sportu, rehabilitacji i turystyki w środowisku osób

         niewidomych, słabo widzących, niepełnosprawnych i starszych;

     2) wspieranie działalności społecznej na rzecz integracji społecznej w celu ograniczenia

     wykluczenia osób niepełnosprawnych i starszych;

     3)    pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz

         wyrównywania szans tych rodzin i osób;

     3a)    wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

     4)    działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem

         społecznym;

     5)     działalności charytatywnej;

     6)    podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju

         świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

     7)    ochrony i promocji zdrowia;

     8)    działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

     9)     promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych

         zwolnieniem z pracy;

     10)    działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

     11)    działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

     12)    działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

     13)    nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

     14)    wypoczynku dzieci i młodzieży;

    15)     kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

     16)    wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

     17)    ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

     18)    turystyki i krajoznawstwa;

     19)    upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań

          wspomagających rozwój demokracji;

    20)     działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między

          społeczeństwami;

     21)    promocji i organizacji wolontariatu;

    22) pomocy Polonii i Polakom za granicą;

     23)    działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;

     24)    działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw

           dziecka;

     25)     przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

     26)    działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3,

           w zakresie określonym w pkt 1-25.

2.  Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

    1)  objęcie działalnością najszerszych grup osób niepełnosprawnych z tytułu narządu wzroku w tym

          dzieci i młodzież od 0 do 16 lat;

    2)   organizowanie zawodów sportowych, kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości

          osób, poprzez uczestniczenie w zawodach sportowych;

    3)   rozwijanie sportu masowego i rekreacji;

    4)   współdziałanie z organizacjami i instytucjami państwowymi oraz podmiotami prywatnymi

          działającymi na rzecz osób niewidomych i słabo widzących na terenie Polski ze szczególnym

          uwzględnieniem Małopolski w zakresie realizacji zadań statutowych;

    5)   powołanie i prowadzenie placówek edukacyjnych w tym Uniwersytetów Trzeciego Wieku;

    6)   tworzenie ośrodków doradztwa w szerokim zakresie wynikających z potrzeb środowiska osób

          niewidomych i słabo widzących;

    7)   kształtowanie więzi międzypokoleniowej wspierające działania na rzecz osób w wieku emerytalnym,

          szczególnie seniorów i kombatantów w tym  prowadzeni Dziennych Domów Seniora i

          Klubów Seniora;

    8)  tworzenie i prowadzenie ośrodków oraz placówek  prowadzące działania w zakresie kultury;

9)  prowadzenie działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

  10)  współpraca z władzami państwowymi, samorządowymi, sektorem gospodarczym, środkami

     masowego przekazu zainteresowanymi rozwojem społeczeństwa obywatelskiego;

  11) przyczynianie się do budowania społeczeństwa obywatelskiego i rozwoju demokracji,

    wspomagających  rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

  12) upowszechnienie zasad wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich, w tym równych szans

    kobiet i mężczyzn;

  13) kształtowanie postaw patriotycznych, upowszechnianie tradycji narodowych, rozwój świadomości

          narodowej i obywatelskiej;

  14) prowadzenie, wspieranie i działalności na rzecz integracji europejskiej i współpracy międzynarodowej

          w szczególności  z organizacjami osób niepełnosprawnych;

15) realizowanie zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym poprzez prowadzenie działalności

  16) prowadzenie działań na rzecz:

1.  wyrównywania szans zapobiegając wykluczeniu społecznemu,

 2. resocjalizacji dzieci i młodzieży nieprzystosowanych społecznie,

      charytatywnej i opiekuńczej;

3 osób niepełnosprawnych, a w szczególności rehabilitację i rewalidację dzieci i młodzieży

  niepełnosprawnych;

  17) organizowanie zbiórek charytatywnych;

  18) organizowanie wolontariatu i upowszechnianie idei wolontariatu;

  19)  organizowanie wolontariuszy do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;

  20)  prowadzenie działalności edukacyjnej i kształceniowej wśród osób dorosłych, w szczególności

     szkolenia wolontariuszy z zakresu edukacji obywatelskiej;

  21) udzielanie wsparcia, w tym technicznego, finansowego i rzeczowego inicjatywom i organizacjom

    pozarządowym;

  22)  przygotowanie członków stowarzyszenia do aktywności na rynku pracy, ze szczególnym

         uwzględnieniem osób 50+;

  23) prowadzenie działań na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających

     bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy z szczególnym uwzględnieniem osób 50+;

  24) organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych w formach

        wyjazdowych i w miejscu zamieszkania;

  25) organizowanie wycieczek, zlotów i innych form wypoczynku i rekreacji;

   26) organizowanie rozwój i popularyzacja kultury fizycznej, sportu, rehabilitacji i turystyki w środowisku

         osób niewidomych i słabo widzących, niepełnosprawnych i seniorów;

   27) organizowanie i prowadzenie sekcji różnych dyscyplin sportowych;

   28) szkolenie zawodników i organizowanie imprez sportowych bezpośrednio i w sposób pośredni;

   29) uczestniczenie w rozgrywkach ligowych w uprawianych dyscyplinach sportowych;

   30) nawiązywanie i utrzymywanie krajowych i międzynarodowych kontaktów sportowych;

   31) organizowanie kursów, szkoleń, warsztatów;

   32) organizowanie spotkań i konferencji, zjazdów;

   33) organizowanie i prowadzenie Ośrodków Poradnictwa w tym poradnictwa obywatelskiego;

   34) tworzenie i prowadzenie ośrodków oraz placówek oświatowo – wychowawczych,

         opiekuńczo-wychowawczych;

   35) prowadzenie całorocznej działalności wychowawczej, edukacyjnej i oświatowej wśród dzieci

i młodzieży;

   36) współdziałanie z rodzicami, wspierając ich w wychowaniu dzieci i młodzieży;

   37) działania na rzecz promocji zdrowego trybu życia oraz ochrony zdrowia;

   38) inicjowanie i realizowanie programów  profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania patologiom

   społecznym, przemocy, profilaktyki alkoholowej i innych uzależnień;

   39) działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa

         przyrodniczego;

   40) podejmowanie zadań w zakresie współpracy z Polonią i Polakami poza granicami kraju;

   41) wydawanie materiałów informacyjno-promocyjnych, edukacyjno-szkoleniowych oraz informacyjno-

        prawnych,  prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej wynikają z celów Stowarzyszenia;

   42) promowanie, upowszechnianie i udostępnianie nowoczesnych mediów i technologii;

   43) wpływanie na zmiany o charakterze systemowym na rzecz celów społecznie użytecznych;

   44) wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Stowarzyszenia.

  1. Stowarzyszenie współpracuje z organami władzy publicznej, administracji rządowej i samorządowej,

   placówkami oświaty i wychowania, Wojskiem Polskim oraz innymi służbami mundurowymi, kościołem

   katolickim i innymi kościołami, a także z organizacjami społecznymi, osobami prawnymi i fizycznymi

   i podmiotami, których cele i działalność nie są sprzeczne z celami Stowarzyszenia.

  1. Działania wymienione w ust. 1 prowadzone są jako działalność odpłatna lub nieodpłatna pożytku

   publicznego.

Rozdział IV

Członkowie Stowarzyszenie, ich prawa i obowiązki

§ 6

1.  Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i osoby prawne.

2.  Osoby prawne mogą być jedynie wspierającymi członkami Stowarzyszenia.

3.  Członków Stowarzyszenia dzieli się na:

–        zwyczajnych,

–        wspierających,

–        honorowych,

–        uczestników.

§ 7

  1.  Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby pełnoletnie  posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i pełnię praw obywatelskich, po złożeniu pisemnej deklaracji, wpłaceniu wpisowego i przyjęciu kandydatury przez  Zarząd.

2.  Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i prawne, które popierają cele Stowarzyszenia, zadeklarują pomoc materialną, finansową i zostaną przyjęte przez Zarząd.

3.  Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne szczególnie zasłużone dla Stowarzyszenia.

4.  Członkami uczestnikami mogą być osoby niepełnoletnie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych

    udzieloną na piśmie po złożeniu pisemnej deklaracji, wpłaceniu wpisowego i przyjęciu kandydatury

    przez Zarząd, Sekcje Sportowe i Filie

 § 8

1. Członkowie zwyczajni mają prawo:

a) wybierać władze Stowarzyszenia,

b) być wybieranymi do władz Stowarzyszenia,

c) uczestniczyć w zebraniach Stowarzyszenia,

d) nosić odznaki Stowarzyszenia, Sekcji Sportowej, Fili Stowarzyszenia,

e) korzystać z urządzeń i sprzętu sportowego, placówek , świadczeń Stowarzyszenia, na zasadach określonych przez Zarząd,

f) brać udział w zawodach, kursach, obozach i różnych imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

g)organizować się w Sekcjach Sportowych, Filiach Stowarzyszenia, kołach zainteresowań działających na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Zarząd.

h) wypowiadać się i zgłaszać wnioski w sprawach dotyczących Stowarzyszenia,

2.  Członkowie wspierający mają prawo :

1) nosić odznaki Stowarzyszenia, Sekcji Sportowej, Fili Stowarzyszenia,

2) uczestniczyć w zebraniach Stowarzyszenia z głosem doradczym,

3) korzystać z uprawnień przyznanych przez Zarząd,

4) zgłaszać postulaty i wnioski do władz Stowarzyszenia.

3.  Członkowie honorowi mają takie same prawa, jak członkowie zwyczajni oraz prawo bezpłatnego wstępu na wszystkie imprezy organizowane przez Stowarzyszenie.

4.  Członkowie uczestnicy mają takie same prawa, jak członkowie zwyczajni, z wyjątkiem

czynnego i biernego prawa wyborczego.

§ 9

1. Członkowie Stowarzyszenia są zobowiązani do:

1) przestrzegania postanowień Statutu i wydanych na jego podstawie regulaminów,

2) stosowania się do uchwał i decyzji Zarządu,

3) brania czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia i pomocy w przygotowaniu zawodów

i innych imprez organizowanych przez Stowarzyszenie.

4) strzeżenia godności członka Stowarzyszenia i przestrzegania norm etycznych i obyczajowych,

5) dbania o powierzony im sprzęt sportowy,

6) regularnego i w terminie opłacania podstawowych składek członkowskich.

§ 10

1. Członkostwo ustaje w przypadku:

1) wystąpienia z Stowarzyszenia,

2) skreślenia z listy członków Stowarzyszenia,

3) wykluczenia z Stowarzyszenia,

4)zwolnienia zawodnika,

5) nieopłacenia podstawowej składki członkowskiej w określonym terminie.

2. Wystąpienie winno być przez członka Stowarzyszenia złożone w formie pisemnej Zarządowi,

  z zachowaniem 3 miesięcznego terminu wypowiedzenia.

3. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Zarządu w przypadku

   nie opłacania podstawowej składki członkowskiej przez 12 miesięcy.

4. Wykluczenie z Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Zarządu w przypadku:

1) działania na szkodę Stowarzyszenia,

2) rażącego, uporczywego naruszania postanowień Statutu lub obowiązujących regulaminów, uchwał

i decyzji.

    1. Zwolnienie zawodnika może być udzielone przez Zarząd, na podstawie stosownych przepisów władz

    i związków sportowych w związku ze zmianą barw klubowych.

§ 11

Od uchwały Zarządu o wykluczeniu członek Stowarzyszenia ma prawo odwołać się na piśmie do Walnego Zebrania za pośrednictwem Zarządu w terminie 30 dni licząc od daty powzięcia wiadomości                            o wykluczeniu.

§ 12

Osobie, która przestała być członkiem Stowarzyszenia zobowiązana jest uregulować niezwłocznie wszelkie zobowiązania wobec Stowarzyszenia.

Rozdział V

Wyróżnienia i kary

§ 13

1. Za wzorowe wykonywanie zadań i obowiązków statutowych, za aktywną pracę nad rozwojem sportu oraz wybitne osiągnięcia sportowe członkowie Stowarzyszenia mogą być wyróżniani i nagradzani:

1) pochwałą,

2) dyplomem uznania,

3) nagrodą,

4) odznakami i odznaczeniami organizacyjnymi.

2. W przypadku szczególnych osiągnięć w działalności sportowej, w wykonywaniu zadań i obowiązków

statutowych Zarząd występuje z wnioskiem do odpowiednich władz szczebla regionalnego lub

     centralnego o nadanie wyróżnienia, odznaczenia.

3. Formy, rodzaje oraz zasady odznak i odznaczeń, wyróżnień i nagród określa Zarząd.

§ 14

1.  Za nie przestrzeganie postanowień Statutu i regulaminów oraz inne wykroczenia, członkom

zwyczajnym Stowarzyszenia mogą być wymierzane następujące kary:

1) upomnienie,

2) nagana

3) nagana z ostrzeżeniem,

4) pozbawienie lub ograniczenie świadczeń,

5) zawieszenie w prawach członka (zawodnika),

6) wykluczenie z Stowarzyszenia.

2. Szczegółowe zasady odpowiedzialności organizacyjnej i tryb postępowania przy nakładaniu kar oraz

   naprawiania wyrządzonych szkód majątkowych określa odpowiedni regulamin uchwalony przez Zarząd.

Rozdział VI

Władze Stowarzyszenia

§ 15

1.    Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie,

2) Honorowy Przewodniczący,

3) Zarząd,

4) Komisja Rewizyjna.

§16

1.   Honorowego Przewodniczącego powołuje i odwołuje Walne Zebranie.

2.   Kadencja członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 6 lat.

    3.   Członkami władz Stowarzyszenia nie mogą być osoby, które były skazane prawomocnym

          wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

4.   Mandat członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia wygasa z upływem kadencji,

    a w czasie jej trwania na skutek:

a) ustania członkostwa Stowarzyszenia,

b) rezygnacji z mandatu,

c) odwołania ze składu władz lub odwołania danej władzy,

d) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Walne Zebranie

§ 17

1.  Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2.  Walne Zebranie może być zwyczajne, zwoływane przynajmniej jeden raz na sześć lat i nadzwyczajne

    zwoływane według potrzeb.

 3. Zawiadomienie o zwołaniu zwyczajnego Walnego Zebrania winno być ogłoszone przez Zarząd

    co najmniej na 14 dni przed terminem Zebrania.

4.  Walne Zebranie zwołane w  pierwszym terminie jest ważne i zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał przy obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie jest ważne i podejmuje prawomocne uchwały bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania.

5.  Walne Zebranie uchwala porządek obrad, regulamin obrad oraz wybiera Przewodniczącego Zebrania

    i członków komisji problemowych według potrzeb.

6.  Uchwały Walnego zebrania zapadają zwykła większością głosów, a w przypadku równej ilości głosów oddanych za i przeciw uchwale decyduje głos Przewodniczącego Zebrania.

7.  Uchwały Walnego Zebrania zapadają w głosowaniu jawnym, chyba że Walne Zebranie podejmie uchwałę o tajności głosowania.

§ 18

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1.  Wybór i odwoływanie Honorowego Przewodniczącego.

2.  Wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

3.  Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia.

4.  Udzielanie absolutorium członkom Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej.

5.  Przyjmowanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za okres kadencji.

6.    Uchwalanie programu działalności Stowarzyszenia na lata następne.

7.    Uchwalanie Statutu i jego zmian.

8.       Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, Komisji Rewizyjnej.

9.    Podejmowanie uchwał w innych sprawach dotyczących Stowarzyszenia.

10. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

§ 19

1.  Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji   Rewizyjnej, na pisemne żądanie 1/3 członków uprawnionych.

2.  Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Prezesa Honorowego w wypadku uchylenia

    Przez Niego uchwały Zarządu, Komisji Rewizyjnej.

3.  Zarząd zobowiązany jest zwołać nadzwyczajne Walne Zebranie w termie 30 dni licząc od daty złożenia

    wniosku, uchylenia uchwały przez Honorowego Przewodniczącego.

    Przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania są wyłącznie sprawy, dla których zostało

     zwołane.

                                                        Honorowy  Przewodniczący

§ 20

1. Honorowy Przewodniczący stoi na straży jedności, zasad ideowych i tradycji Stowarzyszenia.

2. Zajmuje stanowisko wobec społecznie ważnych problemów.

3. Reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz w zakresie swoich kompetencji.

4. Honorowy Przewodniczący może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu, Komisji Rewizyjnej

z głosem doradczym.

5. Czuwa nad zgodnością działań Zarządu, Komisji Rewizyjnej ze Statutem Stowarzyszenia i przepisami prawa, w razie prowadzenia działalności niezgodnej z prawem, Statutem Stowarzyszenia, przepisami prawa  może zawiesić uchwały Zarządu, Komisji Rewizyjnej i zwołać w tej sprawie Walne Zebranie.

6. Honorowy Przewodniczący nie może być pracownikiem Stowarzyszenia.

7. Honorowy Przewodniczący  występuje i zatrudnia ze stosunku pracy Prezesem Zarządu, a w razie braku wyboru Honorowego Przewodniczącego występuje i zatrudnia ze stosunku pracy Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Zarząd

§ 21

1. Zarząd składa się z 3 do 5  członków w tym:

    –  Prezesa,

    –  Sekretarza,

    –  Skarbnika.

    Sekretarz , skarbnik mogą pełnić równocześnie funkcje v-ce prezesa jeśli została taka funkcja powołana

    przez członków Zarządu.

2. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na 3 miesiące, w posiedzeniach Zarządu może uczestniczyć Honorowy Przewodniczący i członkowie Komisji Rewizyjnej.

3. Pierwsze posiedzenie nowo wybranego Zarządu powinno się odbyć nie później niż 14 dni po dacie Walnego Zebrania. Na tym posiedzeniu Zarząd konstytuuje się.

§ 22

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

1.  Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia, wykonywanie uchwał Walnego Zebrania

    i reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.

2.  Uchwalanie budżetu Stowarzyszenia.

3.  Uchwalanie programów działania zgodnie z celami Stowarzyszenia.

4.  Uchwalanie regulaminów wewnętrznych, podejmowanie uchwał i decyzji w sprawach bieżących

    Stowarzyszenia.

5.   Uchwalanie wysokości rocznej składki członkowskiej.

6.   Dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia i sprawowanie ogólnego nadzoru nad działalnością

   gospodarczą, a w szczególności:

    a)  rozpatrywanie i zatwierdzanie  sprawozdania z wykonania budżetu Stowarzyszenia za dany rok,

b)  składanie  Komisji Rewizyjnej sprawozdania merytorycznego i finansowego rocznego i za okres

       kadencji ze swej działalności,

    c)  określanie zasad i sposobu finansowania władz Stowarzyszenia,

d)  podejmowanie za zgodą Komisji Rewizyjnej uchwały o nabywaniu zbywaniu i obciążaniu majątku

     nieruchomego Stowarzyszenia,

e)  podejmowanie uchwał o objęciu akcji lub udziałów w spółce prawa handlowego z udziałem

    Stowarzyszenia lub ustanowieniu fundacji jako fundator,

f)  delegowanie przedstawicieli do reprezentowania Stowarzyszenia w innych podmiotach

    gospodarczych, w których Stowarzyszenie ma akcje lub udziały oraz w fundacjach.

7.   Udzielanie wyróżnień i nakładanie kar określonych w Statucie.

8.   Powoływanie i rozwiązywanie Sekcji Sportowych Stowarzyszenia.

9.   Składanie na Walnym Zebraniu sprawozdania z działalności Stowarzyszenia.

10. Określania zasad tworzenia i działania, formy prawnej  Fili Stowarzyszenia.

11. Określanie szczegółowego zasad likwidacji Sekcji Sportowych i Fili Stowarzyszenia, podziału majątku

      oraz uregulowania ich zobowiązań.

12. Zajmowanie stanowisk wobec społecznie ważnych problemów.

13. Decydowanie w sprawach członkostwa Stowarzyszenia w innych organizacjach ogólnopolskich

     i międzynarodowych.

14. Ustanawianie  odznaczeń i tytułów honorowych.

15. Wykonywania innych zadań określonych w Statucie.

§ 23

   1. Obrady Zarządu są ważne przy udziale przynajmniej 3 członków Zarządu, w tym Prezesa lub Skarbnika.

   2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, a w przypadku równości głosów  za i przeciw

            o uchwale decyduje głos Przewodniczącego zebrania.

        3. Do reprezentacji w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest każdy z członków Zarządu działający

   samodzielnie, natomiast do zaciągania zobowiązań majątkowych , w tym zawierania umów, udzielania

   pełnomocnictw, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezes lub

   Wiceprezes.

4. W sprawach ze stosunku pracy w imieniu pracodawcy występuje Prezes Zarządu Stowarzyszenia.

5. W stosunku do Prezesa Zarządu w imieniu pracodawcy występuje Honorowy Przewodniczący,

   a w razie braku wyboru Honorowego Przewodniczącego Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

6. Prezes Stowarzyszenia może udzielać pełnomocnictw w sprawach ze stosunku pracy Skarbnikowi lub

   Sekretarzowi.

§ 24

Szczegółowy zakres działania, podział pracy, i organizację wewnętrzną Zarządu ustala uchwalony przez Zarząd regulamin.

Komisja Rewizyjna

§ 25

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia i składa się z 3 członków wybranych

   przez Walne Zebranie.

2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Zastępcę Sekretarza.

3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, a w przypadku równości głosów za

   i przeciw o uchwale decyduje głos Przewodniczącego.

4. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być członek Zarządu,  Honorowy Przewodniczący, ani też

   pozostawać z członkiem Zarządu, Honorowym Przewodniczącym w stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa oraz osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

5. Członkowie  Komisji Rewizyjnej nie mogą być pracownikami Stowarzyszenia.

6. Członek Komisji Rewizyjnej może otrzymać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji zwrot uzasadnionych

   kosztów,  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

§ 26

1.Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrola gospodarowania majątkiem Stowarzyszenia co do celowości, oszczędności i legalności wydatkowania środków finansowych oraz kontrola zgodności z postanowieniami Statutu całokształtu działalności Stowarzyszenia,

b)  składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu oraz składanie wniosków co do udzielenia absolutorium

      członkom Zarządu,

c) przedstawianie Zarządowi  informacji, zaleceń i wniosków,

d) przedstawia Walnemu Zebraniu  sprawozdanie ze swej działalności.

§  27

Członek Komisji Rewizyjnej może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

  § 28

Szczegółowy zakres działania, organizację wewnętrzną i tryb pracy Komisji Rewizyjnej ustala uchwalony przez nią regulamin.

§ 29

1. W przypadku zmniejszenia się składu osobowego Zarządu, Zarząd może dokooptować 1osobę.

2. Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo kooptacji 1 osoby w przypadku zmniejszenia się składu

   osobowego Komisji. Osoba ta musi odpowiadać warunkom określonym w § 25 pkt. 4 niniejszego Statutu.

Rozdział V

Sekcje Sportowe, Filie Stowarzyszenia

§ 30

Poszczególne Sekcje Sportowe Stowarzyszenia,  Filie Stowarzyszenia powołuje likwiduje Zarząd Stowarzyszenia zgodnie z  aktualnymi potrzebami i możliwościami członków Stowarzyszenia.

Rozdział VI

Majątek Stowarzyszenia

§ 31

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.

2. Majątkiem Stowarzyszenia dysponuje Zarząd.

3. Fundusze Stowarzyszenia  powstają z:

1) wpływów z wpisowego i składek,

2) dotacji,

3) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,

4) dochodów z imprez,

5) darowizn, spadków i zapisów,

6) dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej służących w całości realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

4. Stowarzyszenia może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do

    działalności pożytku publicznego.

5.  Majątek Stowarzyszenia służy do prowadzenia działalności statutowej Stowarzyszenia  i nie może

    być użyty do innych celów lub w sposób sprzeczny ze Statutem Stowarzyszenia.

 SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

§ 32

1. Składką członkowską Stowarzyszenia jest:

a) podstawowa składka członkowska, która jest obowiązkowa dla wszystkich członków

     Stowarzyszenia,

b) dodatkowa składka zadaniowa przeznaczona na pokrycie kosztów udziału członka Stowarzyszenia

     w określonym zadaniu, wynikającym z zasad i metod pracy w Stowarzyszenia.

     Wysokość dodatkowej składki zadaniowej określana jest przez organizatora zadania i nie może

      przekraczać kosztów realizacji zadania

c) Zarząd określa wysokość podstawowej składki członkowskiej, zasady udzielania ulg i zwolnień,

           a także zasady jej zbierania i podziału.

    1.  Zarząd określa zasady rozliczania kosztów obsługi zadań finansowanych z dodatkowych składek

    zadaniowych.

§ 33

1. Zabrania się:

   a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego

       członków, członków organów lub pracowników oraz osób,  z którymi członkowie , członkowie

       organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim,  we wspólnym pożyciu

       albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa

       w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,

       zwanych dalej  „osobami  bliskimi”,

   b) przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz

    ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystywanie

    wynika z celu statutowego,

c) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników,

   oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie

   bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d) zakupu  towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia,

   członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich. na zasadach innych niż w stosunku

   do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

2. W przypadku podejmowania działalności gospodarczej przez Stowarzyszenia , Zarząd Stowarzyszenia

    podejmując odpowiednią uchwałę określi przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji

Działalności.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§ 34

1. Statut i zmiany Statutu uchwala Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej

    połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.

2. Statut i zmiany Statutu podlegają rejestracji i obowiązują od daty zarejestrowania.

3. Likwidacja Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 głosów przy

    obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.

4. Komisję Likwidacyjną powołuje Walne Zebranie. Walne Zebranie jest zobowiązana określić sposób

    likwidacji i cel na jaki zostanie przeznaczony majątek Stowarzyszenia.